×
الکترورنخ ریسی
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

پلتفرم: نانوالیاف

نام اختصاری دستگاه (لاتین): Electroris-YEM

نام دستگاه (لاتین): Yarn Electrospinning

نام دستگاه (فارسی): الکترورنخ ریسی

نام کشور و شرکت سازنده: ایران-شرکت فناوران نانو مقیاس

مدل دستگاه: ESY 20

حوزه تخصصی: تولید نخ متشکل از نانوالیاف جهت کاربردهای مختلف

نام خدمت: تولید نانو الیاف با استفاده از الکترونخ‌ریسی

قیمت: به ازای هر ساعت ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال

توضیحات:

۱- به ازای هر ساعت

۲- ارائه خدمات توسط کارشناس مرکز

۳- هزینه خدمات با اپراتوری متقاضی، ۳۰ درصد کاهش می‌یابد.

۴- تأمین مواد اولیه و آماده سازی محلول و کار با دستگاه برعهده متقاضی است.

نظـــرات