اختصاص فضا و زیرساخت پژوهشی مناسب اعم از: میز کار شخصی ، اینترنت پرسرعت، خط تلفن، اتاق جلسات، آزمایشگاه، فضای ورزشی و سرگرمی به همراه در اختیار قرار دادن تجهیزات و زیرساخت‌های موردنیاز، حمایت‌های مالی و طراحی مسیر و پشتیبانی از پژوهشگر در مسیر توسعه محصول

Leave a Comment