معرفی رویداد

توضیحات بعدا منتشر خواهد شد.

مخاطبان دوره:

توسعه دهندگان فناوری

تاریخ:

دوره عادی، پنجشنبه و جمعه به مدت سه هفته (8.9-24/8)

هزینه دوره:

870 هزار تومان

اشتراک گذاری در