محصولات توسعه یافته

مرکز صنعتی سازی نانو فناوری کاربردی (ICAN) توانسته است در راستای توسعه محصولات مبتنی بر فناوری نانو و با حمایت از ایده های فناورانه، 9 محصول را تا سطح MVP ارائه دهد.

محصولات توسعه یافته در ICAN

دسته بندی: غذایی

درخواست سرمایه گذاری

دسته بندی: بهداشتی

درخواست سرمایه گذاری

دسته بندی: محیط زیست

درخواست سرمایه گذاری

دسته بندی: بهداشتی

درخواست سرمایه گذاری

دسته بندی: پزشکی

درخواست سرمایه گذاری

دسته بندی: پلیمر

درخواست سرمایه گذاری

دسته بندی: انرژی

درخواست سرمایه گذاری

دسته بندی: پوشاک

درخواست سرمایه گذاری

دسته بندی: انرژی

درخواست سرمایه گذاری

دسته بندی: محیط زیست

درخواست سرمایه گذاری

دسته بندی: بهداشت و سلامت

درخواست سرمایه گذاری

دسته بندی: حوزه آرایشی بهداشتی

درخواست سرمایه گذاری

دسته بندی: منسوجات

درخواست سرمایه گذاری

دسته بندی: منسوجات

درخواست سرمایه گذاری

دسته بندی: منسوجات

درخواست سرمایه گذاری

دسته بندی: منسوجات

درخواست سرمایه گذاری

دسته بندی: ابزار آلات برشی

درخواست سرمایه گذاری

دسته بندی: حوزه آرایشی بهداشتی

درخواست سرمایه گذاری