مرکز صنعتی سازی نانو فناوری کاربردی (ICAN) توانسته است در راستای توسعه محصولات مبتنی بر فناوری نانو و با حمایت از ایده های فناورانه، 9 محصول را تا سطح MVP ارائه دهد.

محصولات توسعه یافته در ICAN