معرفی رویداد

توضیحات بعدا منتشر خواهد شد.

مخاطبان دوره:

توسعه دهندگان فناوری

تاریخ:

دوره عادی، روزهای زوج، سه هفته (9/9- 27/9)

هزینه دوره:

870 هزار تومان

اشتراک گذاری در