معرفی رویداد

توضیحات بعدا منتشر خواهد شد.

مخاطبان دوره:

دانشجویان و کارجویان

تاریخ:

۱۶ شهریور ۱۳۹۸

هزینه دوره:

۲۰۰ هزار تومان

اشتراک گذاری در