در این قسمت به طور کلی با چیستی توسعه فردی، انواع آن، راهکارهای مربوطه و برنامه توسعه فردی آشنا می‌شویم.