ICAN Industrial Platforms

با توجه به اهداف ICAN مبنی بر فراهم آوردن بستری مناسب برای رفع چالش‌های صنعتی و تبدیل ایده به محصول در حوزه فناوری نانو این مجموعه با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان اقدام به فراهم نمودن زیرساخت‌های صنعتی در 6 حوزه فناوری نموده است.

خدمات ارائه شده

700+

کل خدمات ارائه شده

420+

تعداد خدمات دانشگاهی

280+

تعداد خدمات صنعتی